Klik billedet
Vigtig information Udskriv Email

24. april 2014
Generalforsamling på tirsdag
Vigtig information fra Hovedbestyrelsen forud for generalforsamlingen på tirsdag 29. april kl. 19.30.


Information om ophør af samarbejde med to fuldtidstrænere m.m.

To fuldtidstrænere har været aktive i at indkalde til et ulovligt årsmøde med det formål at udskifte en lovligt valgt tennisbestyrelse. Hovedbestyrelsen har derfor truffet beslutning om at ophøre samarbejdet med de to ansatte den 21. februar 2014.

De to fuldtidsansatte trænere havde indgået aftale om, at deres ansættelse skulle ophøre med udgangen af marts måned 2014 med henblik på, at der skulle ske et generationsskifte i tennisafdelingen. Aftalen om arbejdsophør mellem de to ansatte og hovedbestyrelsen blev indgået den 2. maj 2013 efter indstilling fra tennisbestyrelsen.

Sagen om de to fuldtidsansatte trænere har udviklet sig fra sidste tennisårsmøde i 2013.

På tennisårsmødet den 10. september 2013 blev Sisse Fallinge, Peter Petersen og Nanna Wulff valgt ind i tennisbestyrelsen. I forvejen var Andreas Frans Teschl, Torben Ernst og Roberto Machuca indvalgt i tennisbestyrelsen for en toårig periode.

På det første tennisbestyrelsesmøde efter årsmødet meddelte tre bestyrelsesmedlemmer: Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto Machuca, at aftalen om arbejdsophør af de to fuldtidstrænere skulle ophæves, og dette for dem var et ”kardinalpunkt”.

Tennisbestyrelsens tre andre medlemmer Andreas Frans Teschl, Torben Ernst og Nanna Wulff ønskede at fastholde den aftale, som de to fuldtidstrænere havde indgået med hovedbestyrelsen.

Uenigheden om dette punkt i tennisbestyrelsen betød, at hovedbestyrelsen i december måned 2013 begyndte at føre en dialog med tennisbestyrelsen for at se, om der kunne opnås enighed mellem de to grupper.

I den dialog hovedbestyrelsen førte med tennisbestyrelsen kunne det konstateres, at der var enighed om mål, perspektiver og strategier for tennisafdelingen. Der var kun uenighed om, hvorvidt de to fuldtidstrænere skulle ophøre deres trænergerning i B.93. Dette kom til at overskygge tennisbestyrelsens daglige arbejde i denne periode.

I starten af februar måned 2014 kunne hovedbestyrelsen konstatere, at Sisse Fallinge, Peter Petersen, Andreas Frans Teschl, Torben Ernst og Nanna Wulff kunne blive enige om at ændre de to ansattes arbejdsophør.

Det skulle ske på den måde, at de to ansatte ville få en ”karensperiode” fra klubben på et år, hvor de ikke kunne træne. Der var endvidere enighed om, at de i karensperioden kunne stå for forskellige aktiviteter som sommercamps, enkelte træningssessioner m.m., hvis de nye trænere var kommet på plads, og at der var enighed om dette i tennisbestyrelsen.

Karensperioden indgik som løsningen for de to fuldtidsansatte for at skabe den nødvendige ro om det generationsskifte, der skulle gennemføres i tennisafdelingen.

Den indflydelse de to fuldtidsansatte trænere har haft på tennisafdelingen har betydet, at det har været svært få udefrakommende dygtige tennistrænere til B.93. Herudover har de to fuldtidsansatte trænere igennem en lang periode haft stor indflydelse på sammensætningen af tennisbestyrelsen og de deraf trufne beslutninger. Det var altså også tale om at skabe ro for den siddende tennisbestyrelse.

Den 18. februar 2014 var der aftalt møde mellem tennisbestyrelsen og hovedbestyrelsen, hvor det skulle besluttes at ændre de to fuldtidsansattes ophør i klubben til en karensperiode på ovennævnte vilkår.

Til trods for en fælles tilgang til en sådan aftale mellem følgende bestyrelsesmedlemmer: Sisse Fallinge, Peter Petersen, Andreas Frans Teschl, Torben Ernst og Nanna Wulff, blev aftalen ikke konfirmeret, fordi Sisse Fallinge og Peter Petersen ikke kom til det aftalte møde.

Efterfølgende kunne det konstateres, at de to fuldtidsansatte trænere var aktive i at indkalde til et ekstraordinært årsmøde den 26. februar 2014 med det formål at udskifte tennisbestyrelsen.

I klubbens vedtægtsgrundlag kan der ikke indkaldes til ekstraordinære årsmøder i afdelingerne med det formål at udskifte bestyrelsesmedlemmer i deres valgperiode. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis hovedbestyrelsen eller 40 medlemmer ønsker dette.

Hovedbestyrelsen ser med alvor på, at de to fuldtidsansatte trænere har været aktive i en underskriftindsamling om et ekstraordinært tennisårsmøde samt lægge pres på medlemmer for at fjerne en siddende tennisbestyrelse med det formål at ændre deres egne ansættelsesforhold.

I dette forhold viste det sig også, at Sisse Fallinge, Peter Petersen, Roberto Machuca og Ivo Skolmen, der er tennisrepræsentant i hovedbestyrelsen, tilsidesatte klubbens love.

Hovedbestyrelsen har derfor gentagne gange meddelt Sisse Fallinge, Peter Petersen, Roberto Machuca og Ivo Skolmen, at der ikke kunne afholdes et ekstraordinært tennisårsmøde med det formål at fjerne en lovlig valgt tennisbestyrelse. Dette valgte de at sidde overhørigt.

De har ligesom de to fuldtidsansatte trænere været aktive i at gennemføre et ulovligt tennisårsmøde for at fjerne de tre andre medlemmer af tennisbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen bemærker ligeledes, at Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto Machuca har alle børn, som er blevet trænet at de to pågældende fuldtidstrænere.

Den 26. februar 2014, hvor Sisse Fallinge, Peter Petersen, Roberto Machuca og Ivo Skolmen var med til at gennemføre det ulovligt indkaldte tennisårsmøde, indgik de tre af dem efterfølgende i en ”ny bestyrelse” for tennisafdelingen.

Hovedbestyrelsen har over for de fire nævnte personer meddelt, at man skal respektere klubbens vedtægter, herunder ikke at gennemføre og fastholde beslutninger gennemført på det ulovlige årsmøde og heller ikke etablere alternative og parallelle bestyrelser i tennisafdelingen.

Herudover har Ivo Skolmen rettet henvendelser til Henrik Klitvad (DTF) og Boris Michailoff (KTU/DTF) samt Carl Christian Ebbesen (kultur- og fritidsborgmester), med det som klart kunne se ud til at skade klubbens omdømme udadtil.

Over for Københavns Kommune har han bl.a. fremturet med, at uenigheden i tennisafdelingen skulle handle om fodboldafdelingens magtmisbrug overfor tennismedlemmerne i B.93 og endvidere skrevet: ”Det har Københavns kommune - som er bidragsyder af fostilskud til B.93 – naturligvis krav på at blive orienteret om.”

Herudover har han meddelt hovedbestyrelsen, at han ikke vil underskrive regnskabet for 2013.

Begge forhold uacceptable og skadelige for B.93, fordi det vil betyde, at B.93 dermed ikke vil modtage det idrætstilskud fra kommunen, der er med til afholde den daglige drift. Konsekvensen af dette vil blive, at B.93 vil gå konkurs.

Til trods for at hovedbestyrelsen gentagne gange har anmodet om, at man respekterede vedtægterne m.m., har Ivo Skolmen, Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto Machuca valgt ikke at imødekomme anmodningen. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at ophæve deres medlemsskab af B.93.

I forbindelse med det ulovligt indkaldte årsmøde var der et medlem af klubben, Jakob Bernhoft, som med udgangspunkt i, at han var advokat, påtog sig at være dirigent og i forbindelse hermed fjernede den på det ordinære tennisårsmøde valgte bestyrelse og samtidig valgte en ny alternativ tennisbestyrelse.

Dette skete på trods af, at hovedbestyrelsen til Jacob Bernhoft, såvel før mødet som på selve det ulovligt indkaldte årsmøde, gentagne gange fortalte, at det var et ulovligt indkaldt årsmøde, og derfor heller ikke kunne gennemføres som et sådant.

Jacob Bernhoft valgte at tilsidesætte hovedbestyrelsens anmodning, herudover har han efterfølgende forsøgt at lægge informationer på klubbens hjemmeside om det ulovlige årsmøde, i strid med B.93´s vedtægter og de anmodninger han havde modtaget fra hovedbestyrelsen.

Til trods for at hovedbestyrelsen gentagne gange har anmodet Jacob Bernhoft om at respektere vedtægterne m.m., har han valgt ikke at imødekomme anmodningen. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at ophæve Jacob Bernhofts medlemsskab af B.93.

Hovebestyrelsen bemærker, at der i tennisafdelingen ikke har været uenighed om mål, strategier og perspektiver. Striden i tennisafdelingen bunder alene i de to fultidsansatte ønske at ændre på den aftale, de selv indgik med hovedbestyrelsen om at deres ansættelse skulle ende med udgangen af marts måned 2014.

På intet tidspunkt har de to fuldtidsansatte trænere selv henvendt sig til hovedbestyrelsen med en anmodning om at ændre den aftale, de har underskrevet den 2. maj 2013.

Den tidligere tennisformand Ole Chr. Rasmussen, der ikke længere er medlem af B.93, har i den lokale Østerbro Avis forsøgt at fremstille hele hændelsesforløbet som værende en strid mellem fodbold- og tennisafdelingen. Dette har Ivo Skolmen ligeledes gjort med sine henvendelser til bl.a. Københavns Kommune og Dansk Tennisforbund. Dette har ikke på noget tidspunkt været tilfældet, og der har heller ikke været tale om, at aftaler om samarbejde mellem de forskellige afdelinger ikke har været overholdt.


Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen


Datoer

29.10.2012: Tennis årsmøde

• Fortsætter i bestyrelsen, ikke på valg: Cathrine Riis og Rogier Folkers.
• Nyvalgte i bestyrelsen: Joy Rasmussen, Roberto Machuca, Torben Ernst, Andreas Teschl.
• Nyvalgte suppleanter: Nanna Wulff, Nils-Henrik Jørgensen.

15.11.2012:
Konstituerende bestyrelsesmøde i tennisafdelingen
Andreas Teschl vælges som formand, Torben Ernst vælges som næstformand.

23.02.2013: Joy Rasmussen forlader tennisbestyrelsen
Joy Rasmussen vælger, af personlige årsager, at forlade tennisbestyrelsen. Joy Rasmussen skal derfor erstattes af en suppleant. Dette finder sted på det først kommende bestyrelsesmøde i tennisafdelingen.

19.03.2013: Nyt bestyrelsesmedlem i tennisbestyrelsen
På bestyrelsesmødet trækkes der lod mellem de to suppleanter Nanna Wulff og Nils-Henrik Jørgensen, eftersom Nanna Wulff og Nils-Henrik Jørgensen på årsmødet i 2012 begge fik 23 stemmer og der ikke blev etableret en første- og anden-suppleant på selve årsmødet. Nanna Wulff vinder lodtrækningen og er dermed bestyrelsesmedlem.

02.05.2013: Fratrædelsesaftale indgåes med de to fuldtidsansatte trænere
Dette var baseret på indstiling fra tennisbestyrelsen til hovedbestyrelsen, hvor fem (5) tennis bestyrelsesmedlemmer støttede fratrædelsesaftalerne og et (1) bestyrelsesmedlem var imod. Hovedbestyrelsen var enig i at indgå de to fratrædelsesaftaler.
 
10.09.2013: Tennis årsmøde
• Fortsætter i bestyrelsen, ikke på valg: Roberto Machuca, Torben Ernst og Andreas Teschl.
• Nyvalgte i bestyrelsen: Nanna Wulff, Sisse Fallinge og Peter Petersen.
• Nyvalgte suppleanter: Jacob Bang og Patrick Ørngreen.

16.09.2013: Konstituerende bestyrelsesmøde i tennisafdelingen
Grundet uenighed om hvordan tennisafdelingens forretningsorden skal tolkes, var det ikke muligt at konstituere den nye tennis bestyrelse. For at sikre fremdrift er der i tennisbestyrelsen enighed om at køre videre med et ”forretningsministerium” hvor Andreas Teschl fortsat deltager på hovedbestyrelsesmøderne.

20.02.2014: Hovedbestyrelsesmøde, beslutning om ophør af samarbejde
På hovedbestyrelsesmødet besluttes det at ophøre samarbejdet med de to fuldtidsansatte trænere.      
 
Marts 2014: Eksklusion af tennismedlemmer
På hovedbestyrelsesmøde den 20. marts beslutter hovedbestyrelsen at ekskludere Ivo Skolmen. Christian Lunøe, suppleant for Tennisafdelingen, træder ind i hovedbestyrelsen i stedet for Ivo Skolmen.

På hovedbestyrelsesmøde den 1. april beslutter hovedbestyrelsen at ekskludere Sisse Fallinge, Peter Petersen, Roberto Machuca samt Jacob Bernhoft.

06.04.2014: Konstituerende bestyrelsesmøde i tennisafdelingen
Baseret på eksklusionen af Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto Machuca, træder Jacob Bang og Patrick Ørngreen ind i bestyrelsen.

Tennisbestyrelsen består derfor af: Nanna Wulff, Torben Ernst, Andreas Teschl, Jacob Bang og Patrick Ørngreen. Der er ingen suppleanter.

Andreas Teschl vælges som formand, Torben Ernst vælges som næstformand.


Skrevet af Torben Klarskov   
Antal hits: 1317
Senest opdateret: 24 april 2014